• Mua và bán
  • /
  • Cho thuê
arrow_drop_down
Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng năm 2015

Giá hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí bên giao thầu cam kết trả cho bên nhận thầu để thực hiện công việc theo yêu...

Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng năm 2015

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được lập cho công tác khảo sát phục vụ việc lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây...

Công văn mới về thực hiện luật xây dựng số 50/2014/QH 13 năm 2014

Số: 3482/BXD-HĐXDHiện nay Chính phủ đang chỉ đạo các Bộ khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành các Nghị định...

Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng năm 2015

Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng khi bên mua bảo hiểm đáp ứng đầy...

Nghị định quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng năm 2017

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 59/2015/ NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng năm 2017

Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung quy định tại khoản...

Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về điều kiện ĐTKD thuộc lĩnh vực QLNN của bộ Xây Dựng năm 2018

Giám đốc quản lý dự án là chức danh của cá nhân được Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành,...

Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2019

Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ...

Thông tư mới nhất về cấp giấy phép xây dựng năm 2016

Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp...

Thông tư hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình năm 2015

Chủ đầu tư tổ chức lập hoặc thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc lập dự án đầu tư...

Văn bản hợp nhất Luật Xây Dựng về quy hoạch xây dựng năm 2016

Quy hoạch xây dựng phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù...

Văn bản hợp nhất quy định về Luật Xây Dựng năm 2018

Quy hoạch bao gồm các loại quy hoạch được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, việc tổ chức lập, thẩm định, phê...

Nghị định sửa đổi, bổ sung số 37/2010/NĐ về Quy Hoạch Xây Dựng năm 2015

Các yêu cầu về thu thập số liệu, phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng; yêu cầu về định hướng phát...

Nghị định mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng năm 2015

Chủ đầu tư tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây dựng năm 2014 để trình...

Văn bản hợp nhất Luật Xây Dựng mới nhất năm 2019

Bộ Xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng do Thủ tướng Chính phủ giao, bảo...

Công Ty Cồ Phần Bất Động Sản Xây Dựng An Điền