• Mua và bán
  • /
  • Cho thuê
arrow_drop_down
Thông tư mới quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai năm 2014

Hệ thống thông tin đất đai gồm hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai; hệ thống phần mềm hệ điều hành, phần...

Thông tư mới quy định về kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp năm 2014

Bản đồ phải thể hiện trọn vẹn lãnh thổ Việt Nam bao gồm đất liền, biển đảo, quần đảo, đặc biệt phải thể hiện...

Thông tư mới quy định việc điều tra, đánh giá đất đai năm 2014

Tổng hợp số liệu quan trắc, phân tích, đánh giá các chỉ tiêu về chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất và...

Thông tư QĐ về việc SD đất đối với chuyển đổi công ty, chia, tách sáp nhập doanh nghiệp năm 2015

Giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp công ty sau khi chia, tách thuê đất trả tiền thuê hàng năm là...

Nghị định mới về luật đất đai năm 2014

Tổ chức phát triển quỹ đất có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc...

Quy định mới về giá đất năm 2014

Việc xây dựng bảng giá đất phải căn cứ vào nguyên tắc định giá đất quy định tại Điều 112 của Luật Đất đai, phương...

Nghị định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất năm 2014

Trường hợp đất phi nông nghiệp của cơ sở tôn giáo sử dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến thời điểm có Thông báo...

Nghị định quy định về Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2014

Mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại Điều 10 Luật Đất đai và Khoản 3 Điều này, khung giá thuê được quy định...

Thông tư mới quy định về Bản Đồ Địa Chính năm 2014

Bản đồ địa chính được lập ở các tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000; trên mặt phẳng chiếu hình, ở múi...

Thông tư mới về HS nộp khi làm thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN năm 2014

Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày...

Thông tư mới quy định về GCN quyền sử dụng đất, quyền SH nhà ở và TS khác gắn liền với đất năm 2014

Giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả...

Thông tư mới quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai năm 2015

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...

Thông tư mới về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai năm 2016

Định mức kinh tế, kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất;...

Nghị định sửa đổi bổ sung về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2016

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ...

Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh kế, khu công nghệ năm 2017

Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất từ 0,5% đến 3%. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...

Quy định chi tiết về sửa đổi bổ sung một số các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2017

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm...

Nghị định sửa đổi, bổ sung của các nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuế đất năm 2017

Đơn giá thuê đất để xác định số tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này được xác...

Thông tư mới quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2018

Thông tư này quy định về thời gian thực hiện, chỉ tiêu, biểu mẫu, nội dung, phương pháp, trình tự thực hiện, kiểm tra,...

Nghị Định mới về sửa đổi, bổ sung về quản lý sử dụng đất trồng lúa năm 2019

 Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa...

Nghị định về khung Giá Đất mới năm 2019

Chính Phủ  vừa ban hành Nghị Định 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 thay thế cho Nghị định số 104/2014/NĐ-CP, quy định...

Công Ty Cồ Phần Bất Động Sản Xây Dựng An Điền