• Mua và bán
  • /
  • Cho thuê
arrow_drop_down
Thông tư mới quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai năm 2015

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...

Thông tư mới về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai năm 2016

Định mức kinh tế, kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất;...

Nghị định sửa đổi bổ sung về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2016

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ...

Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh kế, khu công nghệ năm 2017

Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất từ 0,5% đến 3%. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...

Quy định chi tiết về sửa đổi bổ sung một số các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2017

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm...

Nghị định sửa đổi, bổ sung của các nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuế đất năm 2017

Đơn giá thuê đất để xác định số tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này được xác...

Thông tư mới quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2018

Thông tư này quy định về thời gian thực hiện, chỉ tiêu, biểu mẫu, nội dung, phương pháp, trình tự thực hiện, kiểm tra,...

Nghị Định mới về sửa đổi, bổ sung về quản lý sử dụng đất trồng lúa năm 2019

 Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa...

Nghị định về khung Giá Đất mới năm 2019

Chính Phủ  vừa ban hành Nghị Định 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 thay thế cho Nghị định số 104/2014/NĐ-CP, quy định...

Sửa đổi bổ sung một số điều luật Đất Đai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2018

 Theo Luật Số 35/2018/ QH14 sửa đổi ngày 20/11/2018,  bổ sung một số điều của 37 về luật Đất Đai căn cứ theo Hiến Pháp...

Công Ty Cồ Phần Bất Động Sản Xây Dựng An Điền